Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2014 rok