Numer raportu: 7/2011

Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku nettoza rok 2010

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu WASKO S.A. dotyczącą podziału zysku netto za rok 2010.

Propozycja Zarządu przewiduje podział zysku netto za 2010 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostanie kwota 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., a pozostała część wypracowanego w 2010 roku zysku netto w kwocie 3 720 041,83 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści jeden złotych i 83/100) przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.