Numer raportu: 6/2015

Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014

Zarząd WASKO S.A. informuje, że podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2014.

Propozycja Zarządu przewiduje podział zysku netto za 2014 rok w taki sposób, że kwota 3.647.500 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem pięćset złotych, 00/100) to jest 0,04 zł na każdą akcję WASKO S.A. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostała kwota 1.672.770,87 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych, 87/100) zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 roku pozytywnie rozpatrzyła propozycję Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2014 rok, jednakże ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.