Numer raportu: 13/2012

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2011 rok

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu WASKO S.A. dotyczącą podziału zysku netto za rok 2011.

Propozycja Zarządu przewiduje podział zysku netto za 2011 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostanie kwota 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., a pozostała część wypracowanego w 2011 roku zysku netto w kwocie 12.868.617,86 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 86/100) przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku.