Numer raportu: 16/2016

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 17.06.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu nowej kadencji.

W skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą dotychczasowi Członkowie Zarządu Spółki, tj.:
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Macalik – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu

Według wiedzy Spółki żaden z członków Zarządu nie prowadzi obecnie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności WASKO S.A. oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.