Numer raportu: 12/2017

Powołanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka) informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w następującym składzie:
Wojciech Wajda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Rymuza – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Sapierzyński – Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Zyzak – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczące poszczególnych Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

 

Załączniki

Pliki

Opis

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Informacja o Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.