Numer raportu: 36/2017

Powołanie Komitetu Audytu WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. powołała Komitet Audytu WASKO S.A. zgodnie z art.128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, dalej „Ustawa”). Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej Emitenta.

Skład Komitetu Audytu Spółki stanowią następujące osoby:

  • Pan Eugeniusz Świtoński – Przewodniczący Komitetu Audytu.
  • Pan Zdzisław Zyzak – Członek Komitetu Audytu.
  • Pan Krzysztof Gawlik – Członek Komitetu Audytu.

Emitent informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 Ustawy.