Numer raportu: 14/2012

Podpisanie z MSP umowy zakupu akcji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 czerwca 2012 roku pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej (Sprzedający) a Spółką (Kupujący) podpisana została umowa sprzedaży akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. (COIG S.A.) z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z podpisaną umową WASKO S.A zobowiązało się do zakupu 459 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł za jedną akcję, stanowiących łącznie 85% kapitału zakładowego COIG S.A. pod warunkiem uzyskania Zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Transakcja zostanie zakończona w terminie do 25 dni od otrzymania Zgody Prezesa UOKiK i zostanie sfinansowana w znaczącej większości ze środków własnych WASKO S.A.

W przypadku, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Spółka nie uzyska Zgody Prezesa UOKiK lub w przypadku odmowy uzyskania tej Zgody – zawarta Umowa wygaśnie.

COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach o profilu górniczym oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. dostarcza także rozwiązania wykorzystywane w jednostkach działających w sektorze ochrony zdrowia.

WASKO S.A. podjęło decyzję o nabyciu akcji COIG S.A. ze względu na komplementarny charakter prowadzonej przez COIG S.A. działalności. Zdaniem Zarządu WASKO S.A. włączenie COIG S.A. do Grupy Kapitałowej WASKO S.A. pozwoli na wejście Grupy na nowe rynki związane z szeroko rozumianym sektorem przemysłu wydobywczego oraz spowoduje znaczące wzbogacenie oferty handlowej.

Pomiędzy WASKO S.A. oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę, a Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, który dokonuje zbycia akcji COIG S.A. w procesie prywatyzacji, nie występują żadne powiązania.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec I kwartału 2012 r. wynosiły 172 956,8 tys. zł.