Numer raportu: 24/2009

Podpisanie umowy z Centrum Ratownictwa Gliwice

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 07.09.2009r. Spółka jako Lider Konsorcjum z udziałem firm: ZIR z siedzibą w Bytomiu; SSI S.A. z siedzibą w Kobierzycach i ELIPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zawarła umowę z Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach na wykonanie zadania pt. „System monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice wykorzystaniem wielozadaniowego systemu radiowego WiMAX 802.16 wraz z kompletną infrastrukturą techniczną”, którego celem jest wykonanie sieci monitorowania infrastruktury miejskiej w mieście Gliwice wraz z podłączeniem jej do trzech skrzyżowań drogowych w centrum miasta. Wartość podpisanej umowy wynosi 6,2 mln zł  brutto. Termin wykonania prac został ustalony na 107 dni od daty podpisania umowy. Warunki umowne przewidują, że w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia WASKO S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, zaś w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki Wykonawcy kara umowna wyniesie 10% wynagrodzenia umownego brutto.