Numer raportu: 7/2010

Podpisanie umowy ramowej z MSWiA

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 09.08.2010 podpisanej umowy ramowej z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapewnienie infrastruktury informatyczno – telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Przedmiotem podpisanej umowy jest:
– zapewnienie i utrzymanie portalu informacyjnego Prezydencji w sieci Internet,
– zapewnienie i utrzymanie systemu obsługi akredytacji uczestników spotkań realizowanych w ramach Prezydencji ,
– dostosowanie i obsługa infrastruktury obiektów do potrzeb spotkań w 6 lokalizacjach na terenie RP oraz dostarczenie sprzętu komputerowego (stacje robocze z peryferiami) oraz łączności telefonicznej na potrzeby uczestników spotkań i organizatorów.

Umowa została podpisana w drodze przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania publicznego, w którym złożonych zostało 9 ofert, a Ministerstwo podpisało umowę ramową z 9 Wykonawcami, przy czym łączna cena oferty WASKO dla niniejszego postępowania publicznego jest najniższa. Budżet Ministerstwa na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy ramowej wynosi 45,5 mln zł netto. Zakres i wartość wykonywanych prac będą określone w odrębnych zamówieniach realizowanych w ramach podpisanej umowy.

W umowie ustalono karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec I kwartału 2010 r. wynosiły 153 072 tys. zł.