Numer raportu: 13/2010

Podpisanie umów z Elektrotim S.A. na podwykonawstwo przy realizacji „Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych” o łącznej wartości 26,3 mln zł,

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 30.12.2010 roku z firmą Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu dwóch umów o łącznej wartości 26,3 mln zł netto, w których WASKO S.A. jest stroną zamawiającą, a Elektrotim S.A. wykonawcą. Podpisane umowy dotyczą wykonania przez Elektrotim S.A. części prac w ramach realizowanego przez Konsorcjum WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M z siedzibą we Francji na zlecenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław „Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych”. Stosowna informacja w tym zakresie opublikowana została przez Spółkę w raportach bieżących nr 10/2010 z dnia 19.10.2010 r. oraz 12/2010 z dnia 31.12.2010 r.

Zgodnie z podpisanymi umowami Elektrotim S.A. wykona dla WASKO następujące zadania:

zadanie 1 na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie Projektu pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu – ETAP I”,

zadanie 2 na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie realizacji funkcji kluczowych nie wchodzących w zakres Projektu Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego – ETAP I”.

Za wykonanie zadań Elektrotim S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18,9 mln netto z tytułu wykonania zadania 1 oraz 7,4 mln zł netto z tytułu wykonania zadania 2. Termin realizacji umowy dotyczącego zadania 1 ustalono na dzień 31.10.2011 natomiast termin realizacji umowy dotyczący zadania 2 ustalono na dzień 30.11.2012.

Umowy przewidują zapłatę przez WASKO S.A. kary umownej na rzecz Elektrotim S.A. w wysokości 15% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy WASKO S.A.

Jako kryterium uznania podpisanych umów za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2010 r. wynosiły 156 804 tys. zł.