Numer raportu: 21/2018

Podpisanie przez spółkę zależną COIG S.A. umowy dot. zbycia udziałów na rzecz Advicom Sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 19 czerwca 2018r. od spółki zależnej COIG S.A. o zawarciu w dniu 19 czerwca 2018 r. przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach i Advicom sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy nabycia udziałów w celu umorzenia.

 

Przedmiotem umowy jest zbycie na rzecz Advicom Sp. z o.o. 5.105 (pięć tysięcy sto pięć) udziałów w Spółce o łącznej wartości nominalnej 2.552.500,00 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych za cenę wynoszącą 1.950,00 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) złotych za jeden Udział, tj. za łączną cenę za wszystkie zbywane Udziały wynoszącą 9.954.750,00 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych.
Przeniesienie własności Udziałów na Spółkę Advicom Sp. z o.o. nastąpi z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych stanowiących całość Wynagrodzenia na rachunku COIG S.A.

 

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.