Numer raportu: 03/2013

Podpisanie dwóch umów na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie” o łącznej wartości 91 mln zł brutto

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 29.01.2013 roku podpisane zostały dwie umowy pomiędzy konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum), D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na zaprojektowanie i wykonania pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie”.

Inwestycja, którego dotyczą podpisane umowy, została podzielona na 4 części. W ramach podpisanych kontraktów Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. oraz Fonbud Sp. z o.o. zaprojektuje i wybuduje pasywną infrastrukturę sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr 2 i 4 o wartości odpowiednio 39,6 mln zł i 51,5 mln zł (brutto). Termin wykonania umów ustalono na 31 października 2015 roku.

Podpisane umowy przewidują kary umowne, z których największe dotyczą sytuacji odstąpienia z winy Konsorcjum od umowy oraz wystąpienia opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy. Kary w tych przypadkach wynoszą odpowiednio do 10% wartości umowy oraz do 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

O fakcie wybrania oferty Konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2012 w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. Zł.