Numer raportu: 10/2009

Podjęcie decyzji o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o.

Zarząd WASKO.A. informuje, że w dniu 7 maja 2009 roku podjęta została decyzja o połączeniu na zasadach art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. WASKO S.A. z jej jednoosobową spółką zależną mającą siedzibę w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o.

Celem połączenia jest ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. Zdaniem Zarządu WASKO S.A. planowane połączenie pozwoli na uporządkowanie działalności Grupy czyniąc ją bardziej przejrzystą i umożliwi uniknięcie dublowania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez obydwie spółki.

W związku z powyższym, Zarządy WASKO S.A. i HOSTINGCENTER Sp. z o.o. podjęły w dniu 7 maja 2009 roku stosowne uchwały o połączeniu oraz podpisały Plan Połączenia, którego treść wraz załącznikami przekazywana jest do publicznej wiadomości jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ostateczne decyzje w sprawie połączenia spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. i Zgromadzenie Wspólników HOSTINGCENTER Sp. z o.o., których zwołanie planuje się w czerwcu 2009 roku.

HOSTINGCENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi kolokacji szaf i serwerów oraz usługi teletransmisyjne i telekomunikacyjne związane z tranzytem ruchu telefonicznego i telefonią internetową VOIP. Udziały w HOSTINGCENTER Sp. z o.o. zostały przez WASKO S.A. nabyte w dniu 13 lutego 2008 roku.