Numer raportu: 13/2018

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2017

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. złożył do Rady Nadzorczej WASKO S.A wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii co do podziału zysku netto w wysokości 787 808,07 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. w ten sposób, aby cały zysk netto został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A w dniu 11 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 787.808,07 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) zakładając przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.