Numer raportu: 13/2016

Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02 czerwca 2016 roku podjęła Uchwałę nr 6, na mocy której po rozpatrzeniu, Rada pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku oraz zarekomendowała akcjonariuszom WASKO S.A. podjęcie tych uchwał.