Numer raportu: 7/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 6 czerwca 2017 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 13.00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

Załączniki
Plik

01_ZWZA_WASKO_2017_Ogłoszenie