Numer raportu: 20/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,

2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2018.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r. poz. 512 i 685).

Załączniki:
01_ZWZA_WASKO_2019_Ogłoszenie

02_ZWZA_WASKO_2019_projekty_uchwał

03_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO w roku 2018