Numer raportu: 30/2012

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz treść projektów uchwał

Zarząd WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 398 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., które odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zmiany w Statucie Spółki.

5. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.