Numer raportu: 23/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022
i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w
Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór
komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zmiana treści Statutu WASKO S.A.

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,

2. treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia
2020 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r. poz. 512 i 685).

NWZA_WASKO_2020_Ogłoszenie

NZW_WASKO_projekty_uchwał