Numer raportu: 04/2014

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

Zarząd WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 398, art. 402 i art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., które  odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Bereckiego 6 w Gliwicach.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi art. 402(2) k.s.h. zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.