Numer raportu: 5/2011

Korekta uzupełniająca przekazane raporty roczne za rok obrotowy 2010

Zarząd WASKO S.A. informuje o dokonaniu korekty przekazanych w dniu 29 kwietnia 2011 roku:
– raportu rocznego za rok obrotowy 2010,
– skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2010.

Dokonana korekta polega na uzupełnieniu sprawozdań Zarządu w obu raportach o punkt dotyczący wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2010. Raporty zawierały informację o wynagrodzeniu organów Spółki, lecz wartość wynagrodzenia podana była łącznie, a nie odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jak wymaga tego §91 ust.6 pkt 17 RMF z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym, do sprawozdania Zarządu z działalności WASKO S.A. w roku 2010 w raporcie rocznym za 2010 rok dodano punkt 1.4 oraz do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2010 w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2010 rok dodano punkt 2.4.