Numer raportu: 13/2009

Korekta uzupełniająca przekazane raporty roczne za rok obrotowy 2008

Zarząd WASKO S.A. informuje o dokonaniu korekty przekazanych w dniu 30 kwietnia 2009 roku:
– raportu rocznego za rok obrotowy 2008,
– skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2008.

 

Korekta ma na celu uzupełnienie wymienionych dokumentów o raport biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, które wskutek omyłki nie zostały załączone do przekazanych do publicznej wiadomości sprawozdań. Skorygowane raporty finansowe zostały przekazane do publicznej wiadomości.