Numer raportu: 5/2015/K

Korekta raportu bieżącego nr 5/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

WASKO S.A. na prośbę Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 5/2015, polegającą na zaprezentowaniu przekazanych w dniu 16.02.2015 roku informacji o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą z podziałem na poszczególne dni, w których zrealizowane zostały te transakcje.
Treść raportu bieżącego nr 5/2015 po korekcie:

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Wajdy zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o transakcjach zakupu akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Wojciech Wajda w dniach od 10 lutego 2015 roku do 13 lutego 2015 roku zakupił łącznie 58.971 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję, przy czym:
– w dniu 10.02.2015 zakupił 3.500 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję;
– w dniu 13.02.2015 zakupił 55.471 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje zrealizowano na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pan Wojciech Wajda jest obecnie właścicielem 54.556.587 akcji WASKO S.A. co stanowi 59,83% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.