Numer raportu: 04/2019_K

Korekta raportu bieżącego nr 4/2019

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2019 roku.

W raporcie omyłkowo podano datę 31 maja 2019 r. jako datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
Prawidłową datą publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. jest 30 maja 2019 r.

Pełna, skorygowana treść raportu bieżącego nr 4/2019:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania
raportów okresowych w 2019 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.

c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 15 listopada 2019 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej WASKO S.A. będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2019 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

a) skonsolidowany raport roczny za rok 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

b) jednostkowy raport roczny za rok 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

c) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, ponieważ w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 Spółka zamieści półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe łącznie ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.