Numer raportu: 2/2015/K

Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

WASKO S.A. na prośbę Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 2/2015, polegającą na zaprezentowaniu przekazanych w dniu 27.01.2015 roku informacji o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą z podziałem na poszczególne dni, w których zrealizowane zostały te transakcje.
Treść raportu bieżącego nr 2/2015 po korekcie:

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Wajdy zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o transakcjach zakupu akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Wojciech Wajda w dniach od 17 października 2014 roku do dnia 23 stycznia 2015 roku zakupił łącznie 88.897 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 1,63 zł za jedną akcję, przy czym:
– w dniu 17.10.2014 zakupił 3.107 akcji po średniej cenie 1,70 zł za jedną akcję;
– w dniu 21.10.2014 zakupił 4.000 akcji po średniej cenie 1,78 zł za jedną akcję;
– w dniu 22.01.2015 zakupił 31.437 akcji po średniej cenie 1,57 zł za jedną akcję;
– w dniu 23.01.2015 zakupił 50.353 akcji po średniej cenie 1,65 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje zrealizowano na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Wojciech Wajda jest obecnie właścicielem 54.378.616 akcji WASKO S.A. co stanowi 59,63% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.