Numer raportu: 32/2020

Informacja o zawarciu ugody ze Skarbem Państwa – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 18 września 2020 roku Ugody sądowej (Ugoda) ze Skarbem Państwa – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie (GITD).

Na mocy podpisanej Ugody GITD zrzeka się dochodzenia od Spółki wszelkich roszczeń wynikających z Umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy Emitentem jako Wykonawcą i GITD jako Zamawiającym, której przedmiotem była dostawa i montaż 29 mobilnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości przez pojazdy, z tytułu naliczonych kar umownych na łączną kwotę 102.356.328,63 zł.
O naliczeniu kar umownych Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz 24/2016 z dnia 05 grudnia 2016r.

Zgodnie z zawartą Ugodą Spółka zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100). Płatność wskazanej powyżej kwoty następować będzie w 4 ratach (pierwsze trzy raty w wysokości 100.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 96.000,00 zł), w terminie: płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 15 listopada 2020 r., płatność drugiej raty nastąpi do dnia 28 lutego 2021 r., płatność trzeciej raty nastąpi do dnia 31 maja 2021r., płatność czwartej raty nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zapłata ww. kwoty na podstawie Ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia GITD wobec Emitenta wynikające z naliczonych przez GITD kar umownych.
O wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Spółce w ww. sprawie Emitent informował w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Ugoda stanowi ostateczne zakończenie sporu pomiędzy GITD a WASKO S.A. dotyczącego Umowy.