Numer raportu: 26/2020

Informacja o zawarciu Porozumienia z NEXERA Sp. z o.o

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 19 sierpnia 2020
roku porozumienia z NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Nexera), na mocy którego NEXERA
zobowiązuje się do nie dochodzenia od Emitenta roszczenia o zapłatę kary umownej w kwocie 8.560.553,00 zł
(zwanej dalej Karą), o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2019 w dniu 17 kwietnia 2019 roku,
naliczonej za opóźnienie w wykonaniu zamówień złożonych na podstawie umów z dnia 13 lipca 2017 roku na
wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON (dalej jako „Umowy”),
polegających w szczególności na podłączaniu jednostek oświatowych do sieci FTTH, w związku z programem
Operacyjnym Polska Cyfrowa – I Oś priorytetowa POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działanie
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach” – drugi konkurs. W dniu 31 maja 2019 roku Spółka zawarła z Nexera ugodę, na mocy której
Nexera cofnęła oświadczenie o nałożeniu Kary , pod warunkiem wykonania zobowiązań Spółki zawartych w
ugodzie, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2019 w dniu 31 maja 2019 roku.
Na podstawie podpisanego porozumienia Nexera zobowiązuje się nie dochodzić od Emitenta roszczenia o
zapłatę wyłącznie Kary, co oznacza że porozumienie nie dotyczy jakichkolwiek innych praw lub roszczeń (w tym kar
umownych) Nexera wynikających z Umów i w tym zakresie pozostają w mocy zobowiązania Emitenta wynikające z
Umów, o których zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17 z dnia 13 lipca 2017.