Numer raportu: 14/2015

Informacja o zakończeniu i objęciu niepublicznej emisji obligacji imiennych serii B

Zarząd WASKO S.A. w nawiązaniu do przekazanego w dniu 24 czerwca 2015 roku raportu bieżącego nr 12/2015 informuje, że w dniu 30 czerwca podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji serii B, zgodnie z którą objętych zostało 15 obligacji o łącznej wartości nominalnej 15 milionów złotych. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że 10 obligacji objętych zostało przez spółkę zależną COIG S.A. Warunkiem dojścia emisji do skutku było objęcie co najmniej jednej obligacji, a zatem emisja obligacji serii B doszła do skutku i została zakończona.

Niepubliczna emisja obligacji serii B dokonana została zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w drodze uchwały Zarządu WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku, na podstawie której wyemitowanych zostało 15 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 mln zł złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Cena emisyjna odpowiadała wartości nominalnej obligacji, a obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2016 roku. Wypłata odsetek będzie następować w dniach: 31.12.2015 r., 30.06.2016 r.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii B w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowiła publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.