Numer raportu: 14/2014

Informacja o zakończeniu i objęciu niepublicznej emisji obligacji imiennych serii A

Zarząd WASKO S.A. w nawiązaniu do przekazanego w dniu 22 sierpnia 2014 roku raportu bieżącego nr 13/2014 informuje, że w dniu 1 września podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji serii A, zgodnie z którą objęte zostały wszystkie obligacje serii A , to jest 20 obligacji o łącznej wartości nominalnej 20 milionów złotych.

Niepubliczna emisja obligacji serii A dokonana została zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w drodze uchwały Zarządu WASKO S.A. z dnia 21 sierpnia 2014 roku, na podstawie której wyemitowanych zostało 20 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 mln zł złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 1 września 2016 roku. Wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych w dniach: 28.02.2015, 31.08.2015, 29.02.2016 i 01.09.2016. Warunkiem dojścia emisji do skutku było objęcie co najmniej jednej obligacji, a zatem emisja obligacji serii A doszła do skutku i została zakończona.

Celem emisji obligacji jest umożliwienie spłaty obecnych zobowiązań kredytowych w ramach limitów kredytowych posiadanych przez Spółkę w rachunkach bieżących oraz umożliwienie spłaty części wielocelowej linii kredytowej na finansowanie kilku długoterminowych kontraktów. W wyniku emisji obligacji nie są spodziewane znaczące zmiany w strukturze zobowiązań WASKO S.A. Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w wyniku emisji obligacji nie nastąpi zmiana zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań. Wartość zobowiązań WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 161,9 mln zł przy czym 158,9 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii A w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowiła publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyemitowane obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym.