Numer raportu: 18/2017

Informacja o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy podwykonawczej przez WASKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 09.06.2017 Zarząd WASKO S.A. podaje do publicznej
wiadomości informację o otrzymaniu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA, Inwestor) zgody
na zawarcie przez Spółkę umowy podwykonawczej z Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
(Zamawiający). Umowa ta została wcześniej jednostronnie podpisana przez WASKO S.A. i przekazana do
akceptacji przez GDDKiA. Jej przedmiotem jest wykonanie Systemu Zarządzania Tunelu i Systemu Zarządzania
Ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy miasta Warszawy.

Wartość umowy wynosi 24,6 mln zł netto (30,2 mln brutto), a termin jej wykonania ustalono na dzień 11.08.2020 r.
W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące tunel „Ursynów” oraz istniejące odcinki dróg – od węzła
Wiskitki do węzła Mińsk Mazowiecki (drogi A2, S2). System ma zapewnić zarządzanie ruchem w tunelu i
uwzględniać sterowanie objazdami w przypadku jego zamknięcia. Umowa dotyczy algorytmów, projektów
wykonawczych, montażu i uruchomienia systemu oraz opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej części
tunelowej oraz drogowej i przewiduje 5 letnią gwarancją elementów wewnętrznych oraz 10 letnią gwarancję
dotyczącą elementów zewnętrznych.

Umowa przewiduje poziom kar umownych w wysokości 50 tys. zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż
20% wartości kontraktu.

Zdaniem Zarządu WASKO S.A. opisywana umowa w najbliższych dniach zostanie podpisana przez
Zamawiającego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.