Numer raportu: 15/2016

Informacja o wypłacie dywidendy za 2015 rok

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wypłacie dywidendy za rok 2015.

Zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2016 roku opublikowaną w dniu 17 czerwca br. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 6.386.125,00 zł _sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych, 00/100_ to jest 0,07 zł _zero złotych i siedem groszy_ na każdą akcję WASKO S.A., a pozostałą część wypracowanego w 2015 r. zysku netto to jest kwotę 8.074.175,32 zł _osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych, 32/100_ przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 lipca 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim