Numer raportu: 17/2012

Informacja o wypłacie dywidendy za 2011 rok

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wypłacie dywidendy za rok 2011.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2012 roku opublikowaną w dniu 13 czerwca br. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., a pozostałą część wypracowanego w 2011 roku zysku netto w kwocie 12.868.617,86 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 86/100) przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 30 lipca 2012 roku.