Numer raportu: 14/2011

Informacja o wypłacie dywidendy za 2010 rok

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o wypłacie dywidendy za rok 2010.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2011 roku opublikowaną w dniu 16 czerwca br. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3.647.500,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A., pozostałą część wypracowanego w 2010 roku zysku netto w kwocie 3 720 041,83 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści jeden złotych i 83/100) przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2011 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 15 lipca 2011 roku.