Numer raportu: 13/2015

Informacja o wykupie 20 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 20 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. w nawiązaniu do przekazanego w dniu 22 sierpnia 2014 roku raportu bieżącego nr 13/2014 oraz raportu numer 14/2014 z dnia 02 września 2014 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich 20 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 milionów złotych.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii A w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowiła publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyemitowane obligacje nie były także przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym.