Numer raportu: 37/2017

Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 października 2017 otrzymał informację od spółki zależnej „SPC-1” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-1) o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi ww. spółka zależna w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (Zamówienie).

Oferta została złożona przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1, „SPC-2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „SPC-3” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum). Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi SPC-1, wynosi 2 268 mln zł netto tj. 2 789 mln zł brutto, z czego na spółkę zależną Emitenta SPC-1 przypada około 22% kwoty netto. Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące, natomiast okres rozszerzonej gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

O złożeniu przez Konsorcjum oferty jako najkorzystniejszej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 22 września 2017 r.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa przez Konsorcjum z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.