Numer raportu: 31/2017

Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wybraniu oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Zamawiający) na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.24.44b „Bielski część B”.

Wartość oferty wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.

Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie sieci, w tym m.in.:

  • przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej,
  • wykonanie prac budowlanych, w tym rurociągów telekomunikacyjnych, sieci doziemnej, linii napowietrznej,
  • instalacja szaf wewnętrznych i zewnętrznych,
  • budowa przyłączy energetycznych,
  • instalacja szafy wewnętrznej z pełnym wyposażeniem, do którego należą urządzenia, jak: ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem,
  • prace związane z budową sieci kablowej,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
  • dostawa kompletu materiałów do budowy części pasywnej sieci FTTH,
  • dostawa i uruchomienie urządzeń części aktywnej GPON,
  • wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.

Oferta Emitenta jest drugą złożoną i wybraną ofertą przez Zamawiającego w opisywanym postępowaniu.

O wyborze pierwszej oferty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09.08.2017 r.

W dniu 28.08.2017 r. Emitent poinformował o otrzymaniu od Zamawiającego informacji o unieważnieniu postępowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22 z dnia 09.08.2017 r.

Obecnie Emitent zgodnie z obowiązującymi przepisami oczekuje na informację dotyczącą kwestii podpisania umowy, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.