Numer raportu: 35/2018

Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Miasta we Wrocławiu (Zamawiający) na „Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części”

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną z podziałem na 3 części:

część 1:

Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS.

część 2:

Rozbudowa systemu sterowania ruchem.

część 3:

Rozbudowa narzędzi informatycznych.

Oferta WASKO S.A. z łączną ceną 15 251 790,00 PLN brutto (Część 1 – 2 792 100,00 zł brutto, Część 2 – 5 174 610,00 zł brutto, Część 3 – 7 285 080,00 zł brutto) została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Kryteriami oceny ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia poza ceną (60 pkt), były:

– dla części 1 funkcjonalność oferowanego urządzenia – (40 pkt);

– dla części 2 ilość godzin wsparcia (40 pkt)

– dla części 3 ilość godzin wsparcia (20 pkt) oraz średnia cena brutto godziny roboczej (20 pkt).

 

O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.