Numer raportu: 37/2019

Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze w dniu 13 grudnia 2019
r. oferty złożonej przez konsorcjum firm (zwanym dalej Wykonawcą) w składzie:

WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach – Lider Konsorcjum
oraz

TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. z siedzibą w Krakowie – Uczestnik Konsorcjum,
w postępowaniu ogłoszonym przez Skarb Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie (zwanego dalej Zamawiającym) pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze
dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu” na: zaprojektowanie,
dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez integrację ich z Systemem
Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 –
w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław – Widawa.

Prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt
sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), z czego na
WASKO S.A. przypada około 24%.

Dodatkowo Wykonawca złożył ofertę na prace objęte prawem opcji, których łączna wartość nie może przekroczyć
50% wartości zamówienia głównego.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena – 60%

Kryteria pozacenowe – 40%, w tym:

Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT) – 20%

Koszt utrzymania (Cu) – 20%.

Termin realizacji przedmiotu oferty wynosi 840 dni o dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie
podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie
podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym
raporcie bieżącym.