Numer raportu: 40/2018

Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów (Zamawiający) pn: Rozbudowa macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowych wraz z usługą montażu oraz konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy w miejscu użytkowania macierzy dyskowych, dostarczeniem projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej.

Łączna wartość oferty wynosi 6 099 201,00 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden złotych), w tym:

  • 1)w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) 4 095 039,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych);
  • 2)w zakresie prawa opcji, jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać 2 004 162,00 brutto (słownie: dwa miliony cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote).

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena – 60 % = 60 pkt
Termin wykonania zamówienia – 40 % = 40 pkt
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta jest najkorzystniejsza.

O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje wodrębnym raporcie bieżącym.