Numer raportu: 01/2019

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 08 stycznia 2019 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi GABOS Software sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Asseco Poland S.A. – uczestnik konsorcjum z siedzibą w Rzeszowie (Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Wartość oferty wynosi 9 372 600,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
Szacowany udział wynagrodzenia spółki GABOS Software Sp. z o.o. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 80 %.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej oraz dostawa i instalacja modułów oprogramowania w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest zadaniem, mającym na celu dostarczenie licencji, instalację i wdrożenie modułów oprogramowania, które będą uzupełnieniem i poszerzeniem posiadanego przez Zamawiającego systemu „AMMS” firmy Asseco Poland o dodatkowe funkcjonalności.

Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty zawarcia umowy do 31.05.2019r.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena – 40 %
Dodatkowe wymagania funkcjonalne – 35%
Okres gwarancji na oprogramowanie w części medycznej oraz administracyjnej – 10%
Okres gwarancji na wdrożone e-usługi – 15%
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.