Numer raportu: 39/2019

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 grudnia 2019 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o (GABOS Software) o dokonaniu wyboru przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, kod 01-934 Warszawa (Zamawiający) oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ” Rozbudowę, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 15 793 200,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) w tym:

1. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego wynosi: 14 563 200,00 zł brutto,

2. Wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji Prawa opcji wynosi: 1 230 000,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest:

W zakresie zamówienia podstawowego:

1. Zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu;

2. Świadczenie usług rekonfiguracyjnych (RFC) dla Aplikacji SWD PRM w trakcie eksploatacji Systemu w wymiarze do 18000 godzin (rozliczeniu podlega osobno każda godzina)- o ilości zleconych godzin, a zatem łącznemu wynagrodzeniu z realizacji tej części zamówienia, decyduje Zamawiający;

3. Budowa nowych Modułów (przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności w istniejących modułach), w tym:

a) Modułu Koordynatora;

b) Modułu Planisty;

c) Modułu NFZ;

d) Modułu Apteka;

e) Modułu CO LPR – poprzez modyfikację Modułu Dyspozytora;

f) Modułu LZRM – poprzez modyfikację Modułu ZRM;

W zakresie prawa opcji:

1. Świadczenie realizacji usług stanowiących rozszerzenia funkcjonalności już istniejących modułów:

a) Modułu Dyspozytora;

b) Modułu ZRM;

c) Modułu Analityka;

d) Modułu Administratora.

Prawo opcji to uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego do zlecenia przygotowania przez Wykonawcę dodatkowych modułów wskazanych powyżej tzn. od ilości zleconych modułów uzależnione jest łączne wynagrodzenie.

Termin realizacji zamówienia będzie liczony od 01 styczna 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena brutto oferty – 60%

Dodatkowe godziny na usługi rekonfiguracyjne – 20%

Okres gwarancji – 20%

Wybrana przez Zamawiającego oferta GABOS Software Sp z o.o. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.