Numer raportu: 19/2017

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od spółki zależnej COIG S.A. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez konsorcjum firm: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Konsorcjum), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3 zł brutto).

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach
organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

W ramach zamówienia Konsorcjum dostarczy:

  • Internetowy Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego KSAT2000i,
  • Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK,
  • System Raportowania i Analiz Zarządczych,
  • System Zarządzania Treścią – CMS,
  • System Zarządzania Oświatą,
  • infrastrukturę techniczną.

Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy i został wydłużony o rozszerzony okres gwarancyjny w wymiarze 30 miesięcy.
W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez COIG S.A. Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.