Numer raportu: 38/2020

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 14 października
2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru oferty konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy
Ochrony Informacji Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz COIG S.A. – Członek Konsorcjum z
siedzibą w Katowicach (Wykonawca) w dniu 14 października 2020 r. jako najkorzystniejszej w postepowaniu
organizowanym przez Skarb Państwa -Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na wykonanie
zamówienia „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym” nr sprawy
BDG.ZPB.230.33.2020 w zakresie części I przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z
okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68
PLN brutto,

2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu
będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym
niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy;
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych
przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi 60 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego
zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do
świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dni podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

– cena oferty – 60 pkt

– termin dostawy – 40 pkt

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie
podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie
podpisania umowy przez Wykonawcę, Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy