Numer raportu: 09/2020

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 01 czerwca 2020
r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru oferty w dniu 29 maja 2020r. COIG S.A. jako najkorzystniejszej
w postepowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą S.A. (Zamawiający) w Katowicach na wykonanie
zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu
informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych
Polskiej Grupy Górniczej S.A.” nr postępowania 531900462.

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie serwisowe aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego SZYK2
oraz Hurtowni Danych wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek
organizacyjnych Zamawiającego, w tym usług:

a) administracji i serwisu oprogramowania;

b) rozwoju oprogramowania;

c)dodatkowych dla oprogramowania;

d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy;

e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego;

f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2;

g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w Centrum Przetwarzania Danych
Zamawiającego.

Wartość oferty wynosi 106.361.640,00 PLN netto, tj. 130.824.817,20 PLN brutto.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 62 pkt
Stawki godzinowe brutto pracy specjalistów Wykonawcy – 8 pkt
Jakość usług (SLA) – 32 pkt

O fakcie podpisania umowy przez COIG S.A. Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.