Numer raportu: 30/2019

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 05 listopada 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający) oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn” (Dz. U. UE nr 2019/S 151-372036, z dnia 7 sierpnia 2019 r.), znak referencyjny CIUWO.232.12.2019.

Wartość oferty z uwzględnieniem prawa opcji, wynosi 19 704 600 zł brutto (dziewiętnaście milionów siedemset cztery tysiące sześćset złotych zero groszy), w tym:

1) cena oferty na zamówienie podstawowe wynosi 16 998 600 zł brutto (szesnaście milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych zero groszy);

2) cena prawa opcji wynosi 2 706 000 zł brutto (dwa miliony siedemset sześć tysięcy złotych zero groszy).

W ramach prawa opcji wykonawca, na pisemne żądanie zamawiającego, złożone przed upływem pięcioletniego okresu wsparcia producenta dla oprogramowania standardowego i dedykowanego, zobowiązuje się zapewnić wsparcie producenta na następne dwadzieścia cztery miesiące na dotychczasowym poziomie.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie w pełni sprawnego systemu finansowo-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

Cena – 30 pkt

Dodatkowe godziny na wykonanie prac rozwojowych – 4 pkt

Zaangażowanie specjalisty ds. finansów i rachunkowości – 4 pkt

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – 2 pkt

Uniwersalność i elastyczność oferowanego rozwiązania (systemu) – 60 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez COIG S.A. uzyskała największą ilość punktów. W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez COIG S.A. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.