Numer raportu: 28/2019

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 22 października 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru przez Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych” nr sprawy 2616.26.2019.RT.

v
Wartość oferty wynosi 56.076.180,02 PLN brutto w tym:
– 30.421.447,32 PLN brutto – wartość zamówienia gwarantowanego,
– 25.654.732,70 PLN brutto – prawo opcji polegające na możliwości żądania przez Zamawiającego realizacji zamówienia w zakresie dostawy serwerów typu Blade, systemu wirtualizacji, systemu macierzy dyskowej, infrastruktury serwerowej oraz infrastruktury macierzowej.

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w infrastrukturze Zamawiającego dwuośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych – platformy wirtualizacji w architekturze konwergentnej w Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiającego w Bydgoszczy i Gdyni – wraz z Systemem Centralnego Backup’u w trzech lokalizacjach.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
– dostawa urządzeń i oprogramowania;
– montaż, uruchomienie i wdrożenie dostarczonego rozwiązania;
– przekazanie wdrożonego rozwiązania wraz z wykonaną dokumentacją projektową i wdrożeniową;
– migracja systemów informatycznych Zamawiającego na wdrożone środowisko;
– przeprowadzenie szkolenia.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60%
Okres gwarancji – 30%
Realizacja dostawy sprzętu gwarantowanego w roku 2019 – 10%

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez COIG S.A. uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez COIG S.A. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.