Numer raportu: 31/2019

Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty konsorcjum (Wykonawca), w składktórego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia
„Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD”Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 7 995 123,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa Sprzętu) wynosi 5 030 577,00 brutto.Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.
2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji.Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 pkt
Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pktW odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum firm, w tym WASKO S.A. jako Lider Konsorcjum, jest najkorzystniejsza.
W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum firm w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez Konsorcjum, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.