Numer raportu: 19/2021

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania: ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D].
 

W wyniku dokonanej oceny ofert, oferta Emitenta została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zbadał, że Emitent nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki u działu w postępowaniu oraz zaprosił Emitenta do przeprowadzenia testów weryfikacyjnych.
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu BSS.
Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 37 999 777,44 zł brutto.
 

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 100%.

W odniesieniu do powyższego kryterium oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.
Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie pozytywnego wyniku testów oferowanego Systemu BSS.
O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.