Numer raportu: 15/2017

Informacja o wyborze ofert WASKO S.A. przez kontrahentów

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadom ości, że w dniu 17 czerwca 2017 r. następujące podmioty z siedzibą w Warszawie: Eckley Investments Sp. z o.o., Gladmar Investments Sp. z o.o., Nashford Investm ents Sp. z o.o. oraz Rodmer Investments Sp. z o.o. (Podmioty Zamawiające) poinformowały o wybraniu ofert WASKO S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH w następujących obszarach:

 1. dla spółki Eckley Investments Sp. z o.o.
  − obszar ID_obszar_3.1.10.18 (Sieradzki): lot 3
  − obszar ID_obszar_3.6.04.07 (GRUDZIĄDZKI): lot 1 – 4
  − obszar ID_obszar_3.6.04.67 (INOWROCŁAWSKI): lot 1 – 2
 2. dla spółki Gladmar Investments Sp. z o.o.
  − obszar ID_obszar_3.3.26.52a (KIELECKI część A): lot 1 – 3
  − obszar ID_obszar_3.3.26.52b (KIELECKI część B): lot 1 – 4
  − obszar ID_obszar_3.3.26.53a (SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część A): lot 1 – 3
 3. dla Nashford Investments Sp. z o.o.
  − obszar ID_obszar_3.3.26.53b (SANDOMIERSKO-JĘDRZEJOWSKI część B): lot 3 – 5
 4. dla Rodmer Investments Sp. z o.o.
  − obszar ID_obszar_3.1.10.17a (PIOTRKOWSKI część A): lot 2

Przedmiotem ofert jest kompleksowe wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON w w/w poszczególnych obszarach i lotach wymienionych w niniejszym raporcie. Podmioty Zamawiające pozyskały dofinansowanie na budowę sieci FTTH z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działanie 1.1 „Wyelim inowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – drugi konkurs. Sumaryczna wartość ofert wybranych jako najkorzystniejszych wynosi 107,4 mln zł netto (132,1 mln brutto).

W ramach umowy WASKO S.A.:

 1. wykona projekty budowlano-wykonawcze z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej oraz dla Fazy I (podłączenie jednostek oświatowych do sieci FTTH)
 2. wykona prace budowlane związane z budową sieci szerokopasmowej FTTH (Faza I i II).
 3. będzie świadczyć 5 letni serwis gwarancyjny.

Umowa przewiduje poziom kar umownych w wysokości 0,5% wartości Um owy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości poszczególnych zamówień w danym roku kalendarzowym. Umowa lub umowy dotyczące w/w zakresu prac zostaną podpisane do dnia 30.06.2017r. Szczegółowe warunki poszczególnych umów zostaną podane do publicznej wiadomości przez Zarząd WASKO  S.A. w oddzielnym raporcie bieżącym po ich podpisaniu.